HOTARARE nr. 668 din 9.09.2019 pt. modificarea si completarea H.G. nr. 1.340/2001

privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, precum si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019

Din temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII din Legea nr. 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si pentru modificarea altor acte normative,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I – Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 1 – (1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica a carui activitate principala este asigurarea, in numele statului, a masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2-4 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. La articolul 3 alineatul (1), literele c) si c^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
c) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice si de Legea nr. 64/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizeaza, pentru instalatii si echipamente, verificari tehnice in vederea autorizarii/admiterii functionarii, verificari tehnice in utilizare, verificari tehnice in utilizare pentru estimarea duratei remanente de viata, activitati de construire, montare, instalare, punere in functiune, supraveghere tehnica, lucrari de revizie, reparatii si de intretinere; pentru instalatiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta si dispozitiile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c^1) avizeaza, in conditiile legii si conform prescriptiilor tehnice, programe si rapoarte tehnice, memorii si documentatii tehnice la instalatii/echipamente;

3. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
e^1) atesta persoane fizice in vederea realizarii responsabilitatilor stabilite in conformitate cu cerintele si in conditiile prevazute in prescriptiile tehnice;

4. La articolul 3 alineatul (1), literele h) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
h) emite, in conformitate cu cerintele si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 1^2 si avize obligatorii de montare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 1^3;
(…)
n) participa la constatarea cauzelor in care s-au produs accidentele la instalatiile si echipamentele supuse controlului ISCIR, evalueaza efectele produse si dispune masurile ce se impun privind siguranta in functionare a acestora, dupa caz;

5. La articolul 3, dupa alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:
(1^2) Pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. c^1) ISCIR poate acorda imputerniciri persoanelor fizice si juridice autorizate, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat sef.

6. La articolul 4, alineatele (1), (1^1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 4- (1) in cadrul ISCIR functioneaza 13 inspectii teritoriale fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.(1^1) Numarul maxim de posturi aprobat este de 280.
(…)
(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizeaza potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile personalului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

7. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Inspectorul de stat sef numeste si revoca, prin ordin, inspectorii de stat sef adjuncti, directorii, inspectorii-sefi ai inspectiilor teritoriale si conducatorii structurilor din cadrul ISCIR prevazute la alin. (6).

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art, 9 Finantarea activitatii ISCIR se asigura integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizeaza din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, supraveghere tehnica, verificare in functionare si control, precum si din orice alte activitati cu caracter specific, prestate de catre ISCIR in conditiile legii.

9. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Disponibilitatile banesti aflate in conturile ISCIR la finele anului se reporteaza si se utilizeaza de catre aceasta in anul urmator.

10. in tot cuprinsul hotararii, sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri“ se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Economiei“.

11. Anexele nr. 1, 1^1, 1^2 si 2-4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotarare.

12. Dupa anexa nr. 1^2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 1^3, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 7 la prezenta hotarare.

Art. II – in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la punctul I „Unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Economiei“ litera b), subpunctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
3. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR – 280 posturi.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DaNCILa
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Niculae Badalau
Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
Sorin-Marian Roman
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Marius-Constantin Budai
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 9 septembrie 2019.Nr. 668.

Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

Instalații/Echipamente pentru care se autorizează funcționarea
A. Instalații/echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat clasice

 1. Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)
 2. Recipiente, cu excepția celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
  123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare
 3. Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW
 4. Cisterne și containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012
 5. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare
 6. Instalații pentru gaze petroliere lichefiate – GPL
 7. Instalații pentru gaze naturale comprimate – GNC
 8. Instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule – GNCV
 9. Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală 10. Stivuitoare autopropulsate și translatoare stivuitoare, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală
 10. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilități 12. Elevatoare pentru vehicule, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală
 11. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare
 12. Mijloace de ridicat la înălțime pentru lupta împotriva incendiului și de salvare
 13. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală
 14. Mașini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină și care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare și altele asemenea, indiferent de sarcina nominală
 15. Ascensoare, cu excepția celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg
 16. Instalații de transport pe cablu și pe plan înclinat pentru persoane/materiale
 17. Scări și trotuare rulante
 18. Mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală
 19. Echipamente pentru parcurile de distracții

B. Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare

 1. Sisteme și componente care rețin presiunea clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară 1.1. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu p min. = 1,03 bari
  1.2. Componente care rețin presiunea, conform prescripțiilor tehnice
 2. Macarale și mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară
 3. Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat clasice prevăzute la lit. A, specifice
 1. Anexa nr. 2 (Anexa nr. 1^1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)
  *) Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 3 (Anexa nr. 1^2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
Instalații/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare

Anexa nr. 4 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
INSPECȚII TERITORIALE
ale Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Anexa nr. H5) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

Anexa nr. 6 (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

*) Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:Consumul de carburanți aferent se stabilește, în funcție de necesități, prin ordin al inspectorului de stat șef.
Anexa nr. 7(Anexa nr. 1^3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

Lasă un răspuns